ยินดีต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน ครั้งที่ 5

อายุ 2-3 ขวบ เด็กส่วนใหญ่จะสามารถพูดคุยรู้เรื่องแล้ว พัฒนาการด้านความเข้าใจภาษาของเด็กจะมีความเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จึงสามารถเข้าใจคำสั่งยาวๆ ที่มากกว่า 1 ขั้นตอนได้ เข้าใจคำบุพบทง่ายๆ ได้ เช่น บนหรือใต้ รวมทั้งคำคุณศัพท์หรือคำที่ใช้ขยายความในประโยชคได้ดี ภาษาพูดโดยเฉลี่ยของเด็กวัยนี้มักจะเป็นประโยคนั้นๆ หรือบางคนสามารถพูดเป็นประโยคยาวๆ คล้ายเล่าเรื่อง เนื่องจากเด็กพัฒนาการทางสังคมมากขึ้น คุณพ่อคุณแม่ควรค่อยๆ สอนให้ลูกรู้จักการใช้ภาษาพูดหรือวิธีการสื่อสารกับผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น การพูดทักทาย พูดบอกความต้องได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ขอเล่นด้วย หรือแม้แต่บอกปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ต้องการ กล่าวของคุณ หรือขอโทษ เป็นต้น แม้เขาจะยังไม่เข้าใจนัก แต่จะช่วยให้มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดีความสำคัญของการสื่อภาษา การสื่อภาษา เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบความคิด สติปัญญา การให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทางภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน สมองจะมีโอกาสได้พัฒนาความสามารถในการรับรู้ และการสื่อสารอย่างเต็มที่ ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ด้านสังคม และอารมณ์ การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่า พัฒนาการทางภาษาส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่นๆ โดยรวมของเด็ก เพราะภาษาช่วยเสริมสร้างความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหา ทั้งยังช่วยในการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอีกด้วยหากเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสรรพเสียง มีจังหวะ ทำนอง มีเสียงพูดคุยสื่อสารกันของผู้คน จะทำให้การทำงานของสมองเด็กเกิดการพัฒนาที่ซับซ้อนขึ้น และมีพัฒนาการทางภาษาอย่างรวดเร็ว


จากการทำกิจกรรมนี้จะเห็นได้ชัดจากการที่เด็กทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน  และร้องเพลงด้วยความสุข  เด็กได้ฝึกภาษาโดยการร้องเพลง ทำให้เด็กเริ่มพูดชัดขึ้น  มีพัฒนาการทางภาษาที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น