ยินดีต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน ครั้งที่ 13

วันนี้อาจารย์สรุปเรื่องภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยหลักพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
พัฒนาการมักความเปลี่ยนแปลงไปทางด้านปริมาณและคุณภาพ
ได้รับอิทธิพลจากสิ่งสำคัญ คือ
1.องค์ประกอบของพัฒนาการ วุฒิภาวะ การเรียนรู้
2.แบบแผนของพัฒนาการ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณ การเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพ
ความสมพันธ์ของพัฒนาการแต่ละด้าน ลักษณะเด่นของพัฒนาการ
ความคาดหวงของพัฒนาการ ความเสอมของพัฒนาการ
3.ลักษณะของพัฒนาการ  ร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ สงคม สิตปัญญา 
4.อัตราของพัฒนาการ ความแตกตางภายในและระหว่างบุคคล
พัฒนาการทางภาษาของเดกปฐมวัย
ความสำคัญของภาษา
1.ภาษาเป็นสัมพันธ์ในการดำรงชีวิต ที่ต้องติดต่อสร้างสัมพันธ์ทางสังคมที่ตนดำรงอยู่
2.ภาษาเป็นกิจกรรมสำคัญในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
3.ภาษาเป็นสื่อสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด เรียนด้วยตนเองจากสื่อ
4.ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางแต่ละเผาชน  ชนชาติแสดงออกให้เห็น
5.ภาษาเป็นเอกลักษณ์ ประจำชาติ
6.ภาษาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
7.ภาษาเป็นสิ่งที่ใช้แสดงออกเพื่อระบายอารมณ์ จากการได้สนทนาพูดคุย
8.การใช้ภาษาของมนุษย์เป็นเครื่องบ่งบอก ถึงบุคลิกภาพของผู้พูด
9.ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้โน้มน้าวใจคน


บูรณาการภาษาผ่าน 6 กิจกรรม 

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ ซึ่งจังหวะและดนตรีที่ใช้ประกอบได้แก่ เสียงตบมือ เสียงเพลง เสียงเคาะไม้ เคาะเหล็ก รำมะนา กลอง ฯลฯ

2. กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ การวาดภาพระบายสี การปั้น การพิมพ์ภาพ การพับ ตัด ฉีก ปะ และประดิษฐุ์เศษวัสดุ ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ การรับรู้เกี่ยวกับความงามและส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตนเอง
3. กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เล่นกับสื่อและเครื่องเล่นอย่างอิสระในมุมการเล่นกิจกรรมการเล่นแต่ละประเภทสนองตอบความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก
4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ฟัง พูด สังเกต คิด และปฏิบัติการทดลอง ให้เกิดความคิดรวบยอดและเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น การสนทนา ซักถามหรืออภิปราย สังเกต ทัศนศึกษา และปฏิบัติการทดลองตามกระบวนการเรียนรู้
5. กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ออกนอกห้องเรียนไปสู่สนามเด็กเล่นทั้งที่บริเวณกลางแจ้งและในร่มเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดเอาความสนใจ และความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก
6. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นกิจกรรมการเล่นที่มีกระบวนการในการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน

*** สัปดาห็หน้าให้แต่ละกลุ่มออกมาเล่านิทานที่กลุ่มตนได้รับผิดชอบ

กลุ่มของดิฉันได้  เล่าไปวาดไป  

เรื่่องดาวเคราะห์น้อยของคุณยาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น