ยินดีต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน ครั้งที่ 2


เนื้อหาที่เรียนในวันนี้
   การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 
   การจัดประสบการณ์                                                   
           หลักการ เทคนิค สื่อ  สภาพแวดล้อม ประเมินผล เด็กปฐมวัย 
ภาษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. เนื้อหา 2. ทักษะ  ฟัง พูด อ่าน เขียน               
 พัฒนาการเด็กจะดีเด็กต้องมีพัฒนาการในด้านที่เด็กถนัด  สิ่งที่สำคัญคือ ภาษา สติปัญญา คิด จำ วิเคราะห์ แยกแยะ สังเกต ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่ดี ทฤษฎีของเพียเจต์จากการทำงานของสมองขะช่วย ซึมซับ รับรู้ ภาพความรูใหม่ - ความรู้เก่าจะปรับเป็นความรู้ใหม่ พัฒนาการแรกเกิด - ประสาทสัมผัสทั้ง5  2-4 ปี ใช้ประโยคคำสั้นๆ 4-6 ปี  เริ่มพูดประโยคได้ยาวขึ้นตามพัฒนาการ  
วิธีกาารเรียนรู้ของเด็ก
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 กระทำกับวัตถุ เช่น ตาดู หูฟัง ลิ้นลิิ้มรส กายสัมผัส จมูกดมกลิ่น
การเล่นแบบอิสระ  การใช้ประสาทสัมผัสทั้้ง 5 ลงมือกระทำกับวัตถุอย่างอิสระ 
 งานที่มอบหมาย
หาทฤษฎีนำเสนอ - พัฒนาการทางภาษาของเด็กวัย 3 ปี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น